Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, geeft  financiële veiligheid bij het ondernemerschap. Wat vaak minder duidelijk is hoe u moet handelen wanneer u gebruik moet maken van de verzekering.

Hieronder leest u de belangrijkste stappen die u moet ondernemen en wat de verzekeraar doet bij uw arbeidsongeschiktheid:

Het op de hoogte brengen van de (huis)arts

Mocht u ziek worden of het slachtoffer zijn van een ongeval en niet meer in staat zijn om te werken, dan bent u arbeidsongeschikt. U dient z.s.m. een afspraak met uw (huis)arts te maken die een eventuele ziekte constateert. De datum waarop uw arts de ziekte vaststelt, geldt als ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid.

Let op!

Er is uitsluitend sprake van arbeidsongeschiktheid indien er in directe relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor u ongeschikt bent tot het verrichten van arbeid. Van zodanige stoornissen is sprake indien uw klachten en beperkingen op grond van rapportage door medisch deskundigen te herleiden zijn tot een herkenbaar en benoembaar ziektebeeld. Stoornissen waarvoor géén medisch oorzakelijke factor is gevonden, worden beschouwd als niet objectief medisch vaststelbaar.

Het op de hoogte brengen van de verzekeraar binnen 10 dagen

Bij constatering van arbeidsongeschiktheid is de volgende stap die u moet nemen het op de hoogte brengen van uw verzekeraar. Belangrijk is dat u binnen 10 dagen na het ontstaan van uw arbeidsongeschiktheid melding doet bij uw verzekeraar! Dit ongeacht de eigen risicotermijn van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een verlate melding kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de arbeidsongeschiktheidsdatum niet meer precies is vast te stellen, of dat de mate van arbeidsongeschiktheid over een achterliggende periode niet goed meer onderzocht kan worden. Het op de hoogte stellen van de verzekeraar doet u per e-mail, per telefoon of aangetekende brief.

Let op!

Het is van groot belang dat u binnen 10 dagen na ontstaan van uw arbeidsongeschiktheid melding doet bij uw verzekeraar! Mocht u in die 10 dagen zelf niet in staat zijn om de arbeidsongeschiktheid te melden, dan dient u dit door een familielid, kennis of een andere bekende te laten doen. Wanneer u verzuimt uw arbeidsongeschiktheid te melden, dan heeft de verzekeraar het recht om hieraan consequenties te verbinden.

Hierbij treft u de contactgegevens per verzekeraar

De claimbehandelaar neemt contact met u op

U krijgt van de verzekeraar een meldingsformulier arbeidsongeschiktheid toegestuurd samen met een machtiging van de medisch adviseur. Met deze machtiging kan de medisch adviseur bij uw behandelend arts(en) informatie over uw ziekte opvragen. Verder kunt u met inhoudelijke vragen terecht bij de claimbehandelaar.

De verzekeraar start met het ondernemen van actie

Een melding van arbeidsongeschiktheid wordt na ontvangst direct in behandeling genomen door de verzekeraar. Hierop kan de verzekeraar een aantal acties ondernemen:

  1. Opvragen van (medische) gegevens bij de behandelend arts
  2. Indien nodig wordt er een specialist ingeschakeld
  3. U wordt ondersteund door de medisch adviseur van uw verzekeraar
  4. U kunt ondersteund worden door een arbeidsdeskundige

De verzekeraar start de uitkering

Nadat het recht op uitkering is vastgesteld door de verzekeraar, zal deze overgaan tot uitkering die in overeenstemming is met de mate van arbeidsongeschiktheid.

Vaak wordt de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door deskundigen van de verzekeraar. Mocht u het niets eens zijn met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid, dan heeft u uiteraard het recht om daar bezwaar (schriftelijk) aan te tekenen. De deskundige voor de second opinion wordt in samenspraak tussen u en de verzekeraar uitgekozen. Dit kunt u doen bij de claimbehandelaar.

Let op!

Wij raden u aan om alle documentatie en correspondentie die u ontvangt en verstuurt goed te archiveren.

Contactgegevens per verzekeraar

Voorbeeldbrief voor het aantekenen van (schriftelijk) bezwaar

Reïntegratie

U kunt van de verzekeraar verwachten dat zij niet stilzitten wanneer u arbeidsongeschikt bent. Het is tenslotte ook in het belang van de verzekeraar dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Naast de uitkering wordt u aan een begeleidingstraject onderworpen met het doel om snel weer te reïntegreren in uw oude werkzaamheden of een andere passende baan. (Dit is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidscriterium dat u voor uw AOV heeft gekozen). In goed overleg stelt de verzekeraar met u een persoonlijk reïntegratieplan op.

Contact

offerte Vraag direct een offerte aan

mail Mail ons of scan uw polis

De omzetting was een verademing. Mijn dekking is aanzienlijk verbeterd, de voorwaarden zijn ruimer en het scheelde me ook nog heel wat Euro’s. Kortom, samenwerken met aovXL geeft mij een verzekerd gevoel!”
Lees meer

Léon Haver
Ik nam met de nodige scepsis contact met aovXL op … ’t zou wel weer zo’n vage club zijn, die me van alles zou proberen aan te smeren. ’t Tegendeel bleek waar. Daarnaast kwamen zij ook nog met een AOV op de proppen die niet alleen stukken goedkoper, maar ook nog eens veel beter is dan mijn oude verzekering
Yolanda Gastelaars